Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών σε συνέχεια της υπ’ αρίθμ. πρωτοκ.   ΓΓΑ/12260/29.04.2024 επιστολής  της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο Καθηγητή Φυσικής Αγωγής του κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στο Δημόσιο και ενδιαφέρεται για την ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακού Προπονητή ή /και Τεχνικού Συμβούλου, για το διδακτικό έτος 2024-2025, όπως  καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024 και ώρα 15:00΄.

Ο/η κάθε  ενδιαφερόμενος/η παρακαλείται να καταθέσει  στη γραμματεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών  τα εξής:

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος πιστοποιημένη από τη ΓΓΑ
  4. Ειδικότητα αθλητισμού και θέση για την οποία αιτείται ο/η ενδιαφερόμενος/η
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 μεσω gov.gr στην οποία θα δηλώνονται υπεύθυνα τα εξής:

α. δεν εμπίμπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του αθλητικού νόμου 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, ή χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης κλπ.

β.  Δεν υπηρετούν στο δημόσιο με ταυτόχρονη απασχόληση σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία.

*Σημειώνεται ότι στην Αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο όρος «Η αίτηση ενέχει θέση ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ»

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,  Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης  για ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακού Προπονητή ή /και Τεχνικού Συμβούλου, για το διδακτικό έτος 2024-2025  έχουν Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακού προπονητή ή/και τεχνικού συμβούλου έχουν όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ 11 – Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση όσους:

α. Είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει κανονικά ή με παράταση μετά τις 31-08-2024.

β. Έχουν αποσπαστεί με θητεία, πχ ως Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και η θητεία αυτή δεν λήγει έως τις 31-08-2024.

γ. Έχουν αποσπαστεί και η απόσπαση αυτή δεν λήγει έως τις 31-08-2024.

δ. Είναι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που δεν έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη από το διορισμό τους σε μονάδες Ε.Α.Ε..

ε. Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177) ισχύουν τα

ακόλουθα:

  1. Όσοι διορίστηκαν πριν την 01-09-2022δύνανται να υποβάλουν αίτηση για ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών προπονητών ή/και τεχνικών συμβούλων ανεξαρτήτως αν έχουν υπηρετήσει τα δύο (2) σχολικά έτη που προβλέπει ο ν. 4722/2020.
  2. Όσοι διορίστηκαν μετά την 01-09-2022 δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών προπονητών ή/και τεχνικών συμβούλων.

Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως  στα γραφεία της Ομοσπονδίας  στο ΟΑΚΑ-Ποδηλατοδρόμιο, Σπ. Λούη 1, Μαρούσι-15123 (ΣΤ Πύλη)  ή  ηλεκτρονικά: hafdeaf@otenet.gr,   office2@hafdeaf.gr,   office4@hafdeaf.gr).

 

Από το Γραφείο Τύπου της ΕΟΑΚ