Αθλητικοί Νόμοι

N. 2725 ΦΕΚ Α’ 121-17.06.1999

«Ερασιτεχνικός & Επαγγελματικός Αθλητισμός & άλλες διατάξεις»

 

Ν.3708 ΦΕΚ Α’ 210-08.10.2008

«Καταπολέμηση της Βίας με αφορμή Αθλητικών Εκδηλώσεων & άλλες διατάξεις»

 

N. 4115 ΦΕΚ Α’ 24-30.01.2013

«Οργάνωση & Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης & Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ»

 

Ν. 4325 ΦΕΚ Α’ 47-11.05.2015

« Εκδημοκρατισμός Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αποκατάσταση Αδικιών & άλλες διατάξεις».

 

Ν. 4326 ΦΕΚ Α’ 49-13.05.2015

«Επείγοντα Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Βίας στον Αθλητισμό».

 

Ν. 4547 ΦΕΚ Α’ 4427-05.10.2018

« Καθορισμός Απαιτούμενων Δικαιολογητικών για το Χρονικό Διάστημα κατά το οποίο οι Μαθητές – Αθλητές δεν Παρακολούθησαν τα Μαθήματα τους λόγω Αγωνιστικών Υποχρεώσεων» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 95 ν.4547/2018

 

N. 4603 ΦΕΚ Α’ 48-14.03.2019

« Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού & άλλες διατάξεις»

 

Ν. 4625 ΦΕΚ Α’ 139-31.08.2019

« Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών & άλλες επείγουσες διατάξεις»

 

N. 4726 ΦΕΚ Α’ 181-18.09.2020

« Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου των Αρχαιρεσιών Αθλητικών Φορέων, Διακρινόμενοι Συνοδοί ΑμεΑ, Σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΕΠΕ)».

Close