Προκυρήξεις – Διαγωνισμοί

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών  (Ε.Ο.Α.Κ.) κατ’ εφαρμογή του Ν. 4412/2016 (Α 147)  ”Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών  (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)’,  προκηρύσσει δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ανά έτος.

Close