Παρακαλούμε δείτε συνημμένα την από τισ 2/9/2019 επιστολή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς επίσης και το Νόμο 4625/2019 (ΦΕΚ139/Α/31.8.2019) στον
οποίο περιλαμβάνεται διάταξη για τη ρύθμιση των ζητημάτων διακριθέντων αθλητών (άρθρο
16),

Οι ανωτέρω διατάξεις του Νόμου αφορούν την απόκτηση δικαιώματος εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.
σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν.
2725/1999, εφόσον το σωματείο με το οποίο αγωνίστηκαν οι διακριθέντες αθλητές
έλαβε την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 πριν τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου έστω και αν το σωματείο δεν την είχε κατά το χρόνο
επίτευξης της διάκρισης.

Επιπλέον, με την ίδια διάταξη οι αθλητές αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.
εφόσον τα σωματεία που δεν είχαν την ειδική αθλητική αναγνώριση στη
συγκεκριμένη διοργάνωση ώστε να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των
σωματείων έλαβαν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999
πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έστω και αν τα σωματεία δεν την είχαν κατά
το χρόνο επίτευξης της διάκρισης.

Νομοθετική ρύθμιση διακριθέντων αθλητών

NOMOS 4625-2019 FEK 139-A-31-08-2019